Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα καταλαμβάνουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας μας, lofosartproject.com.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε και αποδέχεσθε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια των Όρων και Προϋποθέσεων προτύπων και των Όρων και Προϋποθέσεων γεννήτρια .

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Lofos Art Project είναι κύριος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων εικόνας ή ήχου ή ήχου και εικόνας που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Ορισμένες περιοχές αυτού του Δικτυακού Τόπου περιορίζουν την πρόσβαση σε εσάς και το Lofos Art Project ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τομέα αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.
Πολιτική απορρήτου
Διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα ελαττώματα, και το Lofos Art Project δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετίζονται με την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Lofos Art Project δεν θα ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Το Lofos Art Project δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως το Lofos Art Project για κάθε ζημία ή έξοδο που προκύπτει ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Μερική ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Τροποποίηση όρων

Το Lofos Art Project επιτρέπεται να γίνει να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου οφείλετε να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Ανάθεση Εργασίας

Το Lofos Art Project επιτρέπεται να γίνει, να εκχωρεί, να μεταβιβάζει, να αναθέτει υπεργολαβικά τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του Lofos Art Project και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστούν όλες τις τυχόν προηγούμενες συμφωνίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και θα υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.